Hva er angst?

Angst en vanlig tilstand

I utgangspunkt er angst et sunt signal. Det er når vi lar angsten overta kontrollen og styringen, at den blir et problem. Angst kan oppleves svært forskjellig og gir seg utslag i svært ulike symptomber - alt fra engstelse til panisk katastrofefølelse. skjelving, hjertebank, kaldsvette, hetetokter, svimmelhet, pustevansker, spiseproblemer og muskelspenninger er symptomer som følger med.

Det er tilnærmet umulig å beskrive opplevelsen av angstproblemer med en komplett liste over symptomer, årsaker eller forklaringer. Opplevelsen er ofte svært personlig; noen opplever en aldri hvilende urofølelse, andre har mageproblemer....Selv om det er mange fellestrekk i angstens fysiske kjennetegn, er det erfaringsmessig ikke slik at mennesker opplever angst i samme type situasjoner. Erfaring viser at bak den enkelte “situasjon” beskriver mange selve de indre følelsene med stor likhet: maktesløshet, følelsen av ikke å strekke til, udugelighet eller følelsen av å ikke bli sett.

Mange felles opplevelser

Felles for mange som opplever angstproblemer vil være de enkelte begrepene kaos, apati og kontroll. På den ene siden oppleves tilværelsen totalt kaotisk, eller man befinner seg i en apatisk tilstand, iallfall helt uten kontroll! Og på den andre siden presser kravet til en selv om den fullstendige kontroll, ro og harmoni, seg frem. Altså kaos eller apati på den ene siden og krav om kontroll på den andre siden. Ganske paradoksalt!

Fra sykt til sunt

Angstopplever kan være svært smertefulle, og derfor er mange opptatt av å holde dem på avstand. Dette kan føre inn en vond sirkel - en bruker masse krefter å holde angsten i sjakk og kan utvikle “angst for angsten”.

For å bevege seg ut av den hemmende angsten er det viktig - det er vår erfaring - å ikke ta seg sammen og bekjempe angsten, men isteden ta seg selv og egne følelser på alvor. Da går det an å bruke egen angst som det sunne og nyttige signalet det er.

Signal om nødvendig endring

Angstreaksjoner er ofte et uttrykk for tanker, følelser det kan være vanskelig å se eller beskrive. Ikke fordi det er “noe” bevisst å skjule, men fordi dette “noe” ligger et sted i oss som vi av ulike grunner ikke forholder oss til - og som vi har dyttet bort. Selvhjelpsarbeid i Angstringen er å våge å bli kjent med angstens ulike utrykk og hva de står for, i oss selv. Kanskje litt banalt utrykt; hva vi gjennom våre egne angstsignaler forsøker å fortelle oss selv om nødvendig endring.